Keppel Land English | Tiếng Việt
Tin tức 
Bản tin nội bộ 
Brochures 
Báo cáo thường niên 
Báo cáo về phát triển
bền vững
 
Videos 

Videos

Keppel Land Vietnam Corporate Video Size: 50.0 MB
Video Format: MP4
Duration: 1 Minutes

Keppel Land Vietnam Corporate Video Size: 59.2 MB
Video Format: MOV
Duration: 3 Minutes

Thinking Unboxed Size: 5.39 MB
Video Format: FLV
Duration: 1 Minutes 15 Seconds

Words on Wheels Size: 30.1 MB
Video Format: FLV
Duration: 4 Minutes

* General User's Guide
You need to have Adobe Flash Player 8 installed on your system to view the video clip. If you do not have Adobe Flash Player 8 installed, you may download it for free from the Adobe website @ www.adobe.com

TRANG CHỦ  |   |  SITEMAP  |  CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI TỐ CÁO

                                                                                         

Theo chúng tôi:  

Copyright © 2013. Bản quyền thuộc về Công ty Keppel Land Việt Nam